Ochrana osobních údajů

Pakliže jste náš zákazník, svěřujete nám své osobní údaje. Plně zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se zásadami ochrany osobních údajů a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

Podnikáme jako obchodní firma Bc. Ondřej Picek, IČ 88361969, se sídlem Vigantice 329, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která provozuje webové stránky na doméně fvdronem.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce tzn., že určujeme, jak budou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a v případě potřeby vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 737 912 907 nebo na e-mail: info@fvdronem.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do on-line kurzů, dodání objednaného služeb apod.).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů
  Na některých našich živých akcích - školeních, seminářích atd. pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke shlédnutí nebo pro inspiraci. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, s výjimkou referencí, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, stačí, když nás o tom budete informovat před konáním akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, můžeme v budoucnu využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. O těchto poskytovatelích Vás budeme informovat. Slibujeme vám však, že při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@fvdronem.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní po obdržení vaší výzvy, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z odebírání novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2019.